Projektid

Peaasi.ee viib läbi mitmeid projekte ja on kaasatud mitmetes olulistes teiste läbiviidavates projektides.

2021. aastal toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) 18 337,92 euroga MTÜ Peaasjade arenguhüpet, millega automatiseeritakse MTÜ Peaasjade andmekaitse, protsesside ja mõju hindamine.

Arenguhüppe eesmärgiks on, et MTÜ Peaasjad poolt nõustamisteenuste käigus kogutavad delikaatsed isikuandmed on hetkel parimal võimalikul viisil kaitstud ja nõustamiste eel-, järel- ning mõju hindamise protsessid on automatiseeritud, suunates väärtuslikku vabanenud inimtööaega muudesse vajalikesse arendustegevustesse.

Oleme protsessi kaasanud arengueksperdina Jaan Apsi, kes on aidanud kaardistada vajadusi ja välja selgitada parimaid lahendusvõimalusi. Esimeses etapis tellisime andmekaitseauditi, mille sisendile tuginedes on meie koostööpartner Levipro Inspired OÜ hakanud arendama välja Peaasja keskuse digiregistratuuri 2.0 versiooni.

Arenguhüppe kestab 01.12.2020 – 01.12.2021.

Vaimse tervise esmaabi koolituse arendamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi Aktiivsete Kodanike Fondist (Active Citizens Fund, ACF) läbi projekti “Elusid päästvad “Vaimse tervise esmaabi” koolitused kodanike teadlikkuse tõstmiseks igasse Eesti valda”. 

ACF-i eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna pikaajalist jätkusuutlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises (www.acf.ee).

Kolm tugevat vabaühendust – MTÜ Peaasjad, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing (EPRÜ) ja Eesti noorte vaimse tervise liikumine (ENVTL), koos Islandi koostööpartneriga (Geðhjálp/Icelandic Mental Health Alliance) võimestavad vaimse tervise esmaabi (VTEA) osutamist kogukondades.

Projekti eesmärk on koolitada kohalike omavalitsuste juhte, rahvatervise spetsialiste ja kogukonna eestkõnelejaid, et parandada nende teadlikkust vaimse tervise alal, vähendada häbimärgistamist ja diskrimineerimise ohtu. Loome toimiva VTEA koolitajate võrgustiku, materjalid kogukondadele ja teadlikkuse tõstmise abil teeme vaimse tervise tõttu haavatavate inimeste hääle kuuldavamaks. See annab vaimse tervise häirega inimestele võimaluse saada nende vajadusi arvestavaid teenuseid ja tõstab nende võimalusi olla kogukonnaliige. Projekti elluviimisse on partneritena kaasatud vaimse tervise raskustega noored ja täiskasvanud.

Projekti “Õppevisiit – parimad praktikad noorte poolt veetud vaimse tervise algatustes” käigus said MTÜ Peaasjad algatatud liikumise “Peaasjalikud noored” liikmed käia tutvumas Norra noorte vaimse tervise organisatsiooni Mental Helse Ungdom tegemistega. Projekti eesmärgiks on innustada ja võimestada vaimse tervise temaatikast huvitatud noori, kes soovivad suurendada selle-alast teadlikkust ning mõistmist Eesti ühiskonnas.

2016. aasta veebruaris toimunud visiidi jooksul tutvuti rohujuure-tasandi demokraatiast lähtuvate toimimisprintsiipidega ning võeti Norra noorteliikumise tegevustest  osa. Viidi läbi seminare Peaasjalike noorte tegevuse edasi viimiseks ning koguti mõtteid rahvusvaheliseks koostööks.  Visiidi järel on kogemusi jagatud seminaride ning kokkusaamiste raames ning Norrast kaasa võetud põnevad ideed plaanitakse Eestis ellu viia.

Fotojäädvustustega õppevisiidist saad tutvuda Peaasi.ee Facebook’i lehel asuvas albumis.

Projekti periood on 27.01.2016 – 31.12.2016.

Projekti rahastatakse Kahepoolsete suhete fondist Rahvatervise programmi raames. Eestis on Rahvatervise programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.

Norway+Grants+-+JPG 0_sotsmin_3lovi_est

Peaasi.ee on suunatud Eesti noorte vaimse tervise paranemisele, probleemide varasele märkamisele, abi kättesaadavuse hõlbustamisele ning varasele sekkumisele.

“Peaasi.ee – Eesti noorte vaimse tervise alane e-nõustamine, veebiplatvorm ja e-lahendused” on MTÜ Peaasjad poolt läbiviidav projekt (aastatel 2014-2015), mille käigus arendame Peaasi.ee lehel e-nõustamisteenust ning olulist teavet vaimse tervise ja selle probleemide kohta, lisaks loome infotehnoloogilisi eneseabivahendeid ja kognitsiooni parandamise võimalusi. Projekti võrgustikutöösse kaasame noori ja nendega töötavaid spetsialiste ning vaimse tervise spetsialiste.

Projekti rahastatakse Norra toetustest 2009-2014 Rahvatervise programmi raames. Eestis on Rahvatervise programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.

Norway Grants  Sotsiaalministeerium

Peaasi.ee on Sotsiaalministeeriumi strateegiline partner aastatel 2022-2024 suitsiidiennetuse valdkonnas.

Projekti eesmärgiks on parandada abi kättesaadavust enam haavatavamate sihtrühmade – noorte ning suitsiidiohvrite seas ja suurendada inimeste hulka, kes on pädevad märkama suitsiidiriski ning selle osas võimalikult kiirelt, adekvaatselt ning tõenduspõhiselt abi andma. 

Projekti oodatavad tulemused:

Perioodi lõpuks on VTEA koolitustel osalenud 1050 inimest, kelle puhul on paranendud terviseharitus vaimse tervise osas. Valminud on jätkusuutlikkuse mudel. 

Toimunud on 3 kogemusloo koolitust.

Läbi on viidud koolitused 80le meediatöötajale/ajakirjanikult suitsiidide vastutundliku kajastamise soodustamiseks. Avalikkuses on ilmunud 30 meediakajastust vaimse tervise ja suitsiidi ohumärkide teadlikkuse tõstmiseks. MTÜ pakub selleks kõneisikuid enda meeskonnast, kuid kaasab kõneisikuid ka teiste valdkonna võtmeekspertide seast.

Läbi on viidud kolm psühhoedukatiivset gruppi suitsiidi tõttu hukkunud inimeste lähedastele ning selle kaudu on maandatud riski suitsiidi nakkumiseks. Valminud on mudel lähedaste gruppide läbiviimiseks üle Eesti.

Noorte nõustamisteenust on saanud 1750 noort, kelle suitsiidiriski on hinnatud ning kes on saanud endale sobilikku madala sisenemislävega teenust. 

Projekti partneriteks on Laste ja noorte kriisiprogramm ja ERSI.

Sotsiaalministeerium

Partnerluse eesmärgid aastateks 2022-2023

Üldeesmärk on toetada Eesti koolide vaimse tervise süsteemse lähenemise ja praktika väljakujunemist, et koolid oleks turvaliseks õpi- ja töökeskkonnaks nii noortele kui täiskasvanutele. Selleks on MTÜ Peaasjadel plaan: 

 

  • Töötada välja Eesti koolide jaoks vaimse tervise tervikliku lähenemise kaardistamise mudel ja töövahend.
  • Töötada välja toetussüsteem koolidele mudeli rakendamisel ja kitsaskohtadele lahenduste leidmiseks. 
  • Kaardistada head praktikad Eesti ja välismaa lahendustest vaime tervise ning SEL (sotsiaal-emotsionaalsed oskused) oskuste arendamise toetamiseks põhikoolis. 
  • Luua kättesaadavad töövahendid õpetajatele vaimse tervise teemade ja SEL oskuste integreerimiseks eri õppeainetesse.
  • Pakkuda õpetajatele täiendkoolitust vaimse tervise ja SEL oskuste sidumiseks õppeainetega. 
  • Leida koostöökohad ja teineteist toetavad tegevused teiste valdkonna organisatsioonidega

Projekti kontaktisik: Marit Kannelmäe-Geerts, marit@peaasi.ee

Projekti eesmärkideks on: laste ja noorte vaimset tervist toetava eluviisi ja keskkonna kujundamine nii perekonnas, haridusasutustes, kui ka kogukonnas; vaimse tervisega seotud muredele ja küsimustele võimalikult varakult tähelepanu pööramine, lapse ja noore toetamine vaimse tervise ja hea enesetunde tagamisel, mis võimaldab ennetada vaimse tervise häirete ja juba tõsisemat meditsiinilist sekkumist vajavate psüühikahäirete kujunemist; laste ja noorte ning terve elanikkonna teadlikkuse tõstmine vaimse tervisega seotud probleemidest ning võimalustest, kuidas oma muredele lahendus leida ning pöördumis- ja ravivõimalustest; vähendada vaimse tervise murede stigmatiseerimist ühiskonnas ning luua juurde erinevaid võimalusi, kuhu noored oma muredega pöörduda saaksid.

 

Sihtrühmadeks on: esmaselt kuni 26 aastased lapsed ja noored. Teiseks nende lähedased, haridustöötajad, noortega töötavad spetsialistid, samuti laiem avalikkus. Sidusrühmadeks on vaimse tervise, haridusvaldkonna spetsialistid ning vaimsest tervisest ning selle toetamisest huvitatud organisatsioonid.

Projekti põhitegevuskava koosneb kahest suuremast tegevusest: e-nõustamisest ja  teavitustegevustest. Kõigis tegevustes lähtume kaasaegsest tõenduspõhisest infost. Tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel kaasame vajadusel  valdkonna eksperte teistest organisatsioonidest. Plaanimisel ja tagasiside kogumisel kaasame ka sihtgruppe ning võtame nende arvamusi arvesse. Noortele suunatud tegevuste planeerimisel ja elluviimisel kaasame ka Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise liikmeid.

Projekti kontaktisik: Anna-Kaisa Oidermaa, anna-kaisa.oidermaa@peaasi.ee

Kolmeaastase “Räägime Lastest Euroopas” projekti eesmärk on RL lähenemisviisi levitamine ja kasutuselevõtt üheksas Euroopa riigis.

Projekti eesmärgid on partnerriikide vajadustest lähtuvalt ka mõnevõrra erinevad. On riike, kus projekti käigus edendatakse positiivset vanemlust haavatavas olukorras olevates peredes, lähenedes läbi vaimse tervise teenuste arendamise või pagulaste ja varjupaigataotlejate toetamise vastuvõtukeskustes. Mõni partnerriik kasutab aga universaalset lähenemisviisi ehk rakendab RL lühisekkumist haridusasutuste kontekstis, pakkudes õpetajatele lähenemisviisi oma õpilaste ja nende perede psühhosotsiaalsete vajaduste paremaks mõistmiseks.

Projekti tegevusteks on nii spetsialistide teadlikkuse tõstmine laste toetamise vajadusest kui ka RL kasutajate väljaõpe ning neile juhenduse pakkumine. RL lähenemisviisi jätkusuutlikkusele ja laienemisele aitab kaasa RL koolitajate koolitamine.

Projekti käigus töötatakse välja  jätkusuutlikkuse kava ning tehakse jõupingutusi RL seostamiseks kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi vaimse tervise poliitikaga. Projekti toetab pidev protsessi hindamine ning tegevuste toetamiseks loodud rahvusvaheline teadusnõukoda. RL lähenemisviis tugineb teadus- ja arendustegevusele, mis toetab läbivalt projektitegevuste erinevaid etappe.

Projekti “Let´s Talk About Children in Europe” koordineerib Soome Turu Ülikooli Teadusuuringute ja Sotsiaalse Innovatsiooni Tegevusprogramm INVEST.
Projekti juhtiv partner Eestis on Peaasi.ee.
Projekti üleeuroopalise teavituse ning tulemuste levitamise eest vastutab Mental Health Europe

Kontakt:
triin.raudsepp@peaasi.ee
liis.harma@peaasi.ee

Let’s Talk about Children in Europe projekti rahastab Euroopa Liidu programm EU4Health.