Programm „Hooliv klass”

Programm „Hooliv klass“ on toeks 6.–7. klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana ning kus esineb konflikte ja õpilastel on raske õppetööle keskenduda. Programmi eesmärk on luua klassist meeskond, kus üksteisest hoolitakse ning erinevusi väärtustatakse. Hoolivuse arendamiseks koostatakse õpilastele ja nende tugimeeskonnale (õpetajad, sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid, noorsootöötajad, kooli juhtkond jt) noorsootöö põhimõtetest lähtuv tegevusprogramm, mis annab suurepärase võimaluse omandada sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. Programmis seotakse professionaalsete koolitajate eestvedamisel oskuslikult formaalhariduse ja noorsootöö meetodid.

Alates käesolevast aastast on tasuta kättesaadav ka õpetajate ja
noorsootöötajate koostööd toetav juhendmaterjal õpilaste sotsiaal-emotsionaalse ja eetikapädevuse arendamiseks. Juhendmaterjal on leitav nii PDF-failina kui ka veebis.

 

Programmi tegevuste seos sotsiaal-emotsionaalsete oskuste kujundamisega

Programmi „Hooliv klass“ tegevused aitavad:

  • omandada koostööoskusi;
  • märgata ja mõista kaaslaste seisukohti;
  • suurendada eetilist tundlikkust;
  • omandada oskused olukordi analüüsida;
  • otsuseid langetada ja lahendusi pakkuda;
  • märgata ja ennetada kiusamist ning
  • reflekteerida oma oskuste edenemise üle.

Programmi kohta saab rohkem infot veebilehelt https://harno.ee/hooliv-klass või võttes ühendust Kristiina Valkiga Kristiina.valk@harno.ee, tel 58 455 345.