TORE

TORE tugiõpilasprogramm on noorte kaasamise süsteem, mille eesmärk on võimestada noorte endi valmisolekut (julgus, vastutus, oskused) õppida erinevates suhtlusoludes ise toime tulema ja ka eakaaslasi märkama. Vajadus-, väärtus- ning oskuspõhise tugiõpilasprogrammi käivitamine ning rakendamine parandab õpilaste omavahelisi suhteid nii, et konfliktid lahenevad enne, kui need kasvavad üle pea või vajavad keerulisemat sekkumist. TORE tugiõpilassüsteemi juhib täiskasvanu ning seetõttu peab koolis või noortekeskuses olemas olema TORE juhendaja.

TORE süsteemi ja metoodikat saab rakendada nelja suuna arenguks:

T ugiõpilaste endi toimetulek ja areng;

O ma eakaaslastele sõbraks ja kaaslaseks olemine (märkamine, abi);

R ohkem õpilaste ja täiskasvanute vahelist teadlikku ning oskuslikku koostööd;

E nnetus ennekõike!

TORE programmi elluviijate eesmärk on head suhted ning selleks tuleb suurendada koolis selliste õpilaste hulka, kes käituvad prosotsiaalselt (vastand antisotsiaalsele), st kes oskavad ning tahavad parandada ja hoida suhteid ning kooli õhkkonda, leevendada kaaslaste muresid.

Programmi tegevused toetavad noorte enesekohaste oskuste ning suhtlemis- ja meeskonnatöö oskuse arengut. Tugiõpilane on selline noor teiste noorte hulgas, kes märkab seda, mis jääb täiskasvanutele varjatuks, on murelikule kaaslasele sõbraks ning kui vaja, siis otsib spetsialistide abi. Ennekõike loovad need noored teadlikult positiivset õhkkonda nii, et osa probleeme saavad lahenduse enne, kui need kasvavad üle pea. Tugiõpilased teevad koostööd TORE juhendajaga (ja ka teiste täiskasvanutega).

Noored, kes koolis TORE programmi läbivad, on tähelepanelikumad, julgemad, oskavad reageerida ja sekkuda koolis ette tulevatele probleemidele. Nad tunnevad ennast rohkem kaasatuna ja julgevad võtta ka vastutust (väärikas aktiivsus, tähenduslik tegutsemine). Noored toovad välja ka seda, et pärast TORE programmi läbimist on nad eneseteadlikumad.

Eesmärgistatud tegevuste edendamiseks tugineb programm järgmistele väärtustele:

T eadlik ja süsteemne noorte kaasamine koolielu parendamisse;

O skuslik olemasolemine ja omaalgatus omavahelistes suhetes;

R õõmu- ja rahuallika püsiühendus eneses;

E nnetav mõtteviis ja elujaatav ning empaatiline suhtumine ja eeskujud.

TORE tugiõpilasprogrammi kohta saab lisainfot MTÜlt Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis (www.tore.eetore@tore.ee).