Kiusamisest vabaks

Teaduspõhisusest ja konkreetsetest uuringutest juhinduva programmi „Kiusamisest vabaks!“ eesmärk on luua lastesõimedes, -aedades ja -hoidudes ning üldhariduskoolides käitumiskultuur, mis ennetab laste väärtushinnangute kujundamise kaudu riskikäitumist ning suurendab õpi- ja kasvukeskkonnas vaimset ja füüsilist turvalisust: lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivad kaaslastest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta neid, kes seda ise ei suuda. 

Programm „Kiusamisest vabaks!“ on kooskõlas Eesti koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riiklikus õppekavas kirjeldatud alusväärtuste ja üldpädevuste kujundamise põhimõtetega ning on kergesti lõimitav haridusasutuse igapäevaeluga. Programmi rakendamisel lähtutakse integreerituse printsiibist, mis tähendab, et väärtuskasvatuse põhimõtteid saab juurutada igapäevasesse õppe- ja kasvatustegevusse igal võimalikul hetkel, ja seda tulebki teha. 

 

Tõhus kiusamise ennetustöö on rajatud järgmise nelja põhiväärtuse kujundamisele eakohaste vestluste, mängude ja tegevuste kaudu:

 

  • sallivus – arvestada igaühe erinevustega ja kohelda kõiki võrdsetena;
  • austus – arvestada kaaslastega ja olla oma viisaka käitumisega üksteisele eeskujuks; 
  • hoolivus – näidata kaaslaste vastu üles huvi ja abivalmidust;
  • julgus – jääda endale kindlaks ja kaitsta üksteist ebaõigluse eest.

 

Väärtuste kujundamise kõrval on tähtsal kohal sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamine ja ettetulevate kiusamisjuhtumite lahendamine. Programm „Kiusamisest vabaks!“ õpetab haridusasutuse personalile, lastele ja lastevanematele käitumismudeleid, mida kiusamisjuhtumite korral kasutada (enda emotsioonide teadvustamine ja juhtimine, piiride seadmine, täiskasvanute informeerimine, passiivsete pealtvaatajate sekkumine, kiusuohvrite toetamine jne).

 

Eesti lasteaedades ja koolides on uuritud programmi efektiivsust kaheaastase rakendamise järel (2015–2016, Psience OÜ) ning uuringu tulemused näitavad, et kiusamise probleem on metoodika järjepideva rakendamise järel kahanenud – seda nii õpetajate, lastevanemate kui õpilaste vaatenurgast. Eriti avaldub muutus verbaalse kiusamise ja kaaslaste ignoreerimise vähenemises. Lasteaiarühmades ja klassides, kus õpetajad rakendavad metoodika elemente iga päev, kasutavad lapsed aktiivsemalt emotsioone ja suhtlemist kirjeldavat sõnavara. Suurem verbaalne repertuaar annab omakorda võimaluse probleemolukordi ennetada või neisse tasakaalukalt sekkuda.

Programmi Kiusamisest vabaks kohta saab lisainfot 

https://kiusamisestvabaks.ee/

kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee

https://www.facebook.com/kiusamisestvabaks