Meie maailm

meie-maailm-foto

„Meie maailm“ on universaalne, ennetusele suunatud klassipõhine sekkumisprogramm II klassile (arendusjärgus on materjalid ka I ja III klassile), mis on kasutatav kogu klassiga inimeseõpetuse ainetundide raames ning lähtub riiklikust õppekavast. „Meie maailma“ programmi on loonud Tallinna Ülikooli hariduspsühholoogid koostöös klassiõpetajaga. Programm sisaldab põhjalikke materjale nii õpetajale kui ka õpilastele. Õpetajate koolitustel tutvustatakse programmi aluseks olevaid põhimõtteid ning harjutatakse tunni materjalide sihipärast kasutamist (kolmel kuni neljal kohtumisel). Programmi eesmärk on lõimida sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamine 2. klassi inimeseõpetuse ainetundidesse, toetades nii laste paremat toimetulekut suhtlus- ja õpiprobleemidega.  

Programm on loodud, lähtudes sotsiaal-emotsionaalse pädevuse teadlikuma arendamise võimalustest. Programmis on selgelt välja toodud iga teema kohta seos SE pädevuse õpiväljunditega ning ka koolitustel õpitakse suures osas just mõistma SE pädevuse toetamise võimalusi ainetunnis. Sotsiaal-emotsionaalne pädevus, mille arendamisega programmis tegeletakse, hõlmab järgmist (Jones jt, 2017): emotsionaalsed protsessid, sotsiaalsed/interpersonaalsed oskused, kognitiivne regulatsioon või täidesaatva funktsioneerimise oskused, prosotsiaalsed hoiakud ja uskumused.

Programmi „Meie maailm“ kohta saab lisainfot https://www.tlu.ee/hik/MeieMaailm