VEPA

VEPA Käitumisoskuste Mäng (ingl PAX Good Behavior Game) on tõenduspõhine metoodika, mida õpetaja saab kasutada tunnis õpitegevust katkestamata. VEPA metoodika kasutamise teeb lihtsaks ja jätkusuutlikuks asjaolu, et see ei ole eraldi tund või ühekordne projekt, vaid erinevate mänguliste elementide kogum õpetaja tööriistakohvris. VEPA aitab lihtsate võtetega luua hoolivat ja toetavat õpikeskkonda, mis kujundab kohanemisvõimelisi, avatud ja üksteisega arvestavaid inimesi. Metoodikat sobib kasutada eelkõige algkoolis.

VEPA metoodika abil saab arendada laste psühholoogilist paindlikkust, eneseregulatsiooni (sh enesejuhtimist, emotsioonide juhtimist, pidurdust, keskendumist) ja kujundada käitumist (abistamine, koostöö, jagamine).
VEPA tugevdab laste vaimset tervist, toetab sõbralikke suhteid klassis, muudab paremaks õpetaja kontakti lastega, soodustab turvalist käitumist ja aitab kasutada tunni aega kõige tõhusamalt.

VEPA metoodika kasutamist ja mõju hindamist korraldab Tervise Arengu Instituut aastast 2014. Aastatel 2016–2018 korraldati Eesti koolides kahe aasta pikkune uuring, et hinnata rakendatava VEPA metoodika mõju. Uuringu käigus täitsid õpetajad iga lapse kohta küsimustiku ja nendest selgus, et VEPA metoodikat kasutanud klassides oli esimese kooliaasta lõpuks vähem laste käitumise ning tähelepanu ja keskendumisega seotud raskusi. Teise kooliaasta lõpuks kasvas positiivne mõju veelgi. Lisaks oli näha ka laste emotsionaalsete raskuste (nagu mure või hirmu tundmine) vähenemise ja eakaaslastega suhtlemise paranemise trendi. Kõige suurem abi oli VEPA metoodikast õpilastele, kellel esimese klassi alguses oli rohkem vaimse tervise raskusi. Kasvas ka õpetajate tõhusus klassi suunamisel ja õpilaste kaasamisel. Kontrollklassides, kus VEPA-t ei rakendatud, niisuguseid muutusi ei toimunud.

 

 VEPA metoodika kohta saab lisainfot www.vepa.ee , vepa@tai.ee, FB: Vepa Käitumisoskuste Mäng