KiVa

KiVa_foto

KiVa on Soomes Turu ülikooli poolt välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm, mille eestvedajaks Eestis on SA Kiusamisvaba Kool. KiVa programm sisaldab praktilisi tegevusi ja materjale nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks. Programmiga liitunud koolis viiakse läbi regulaarseid õpilastele suunatud kiusuennetustunde, lahendatakse esilekerkinud kiusamise juhtumeid KiVa loojate poolt väljatöötatud meetodi alusel ning monitooritakse iga-aastaselt kiusamise olukorda koolis. 

Kiusuennetustundides toimub tegutsedes õppimine, arendatakse õpilaste sotsiaal-emotsionaalse pädevuse komponente üldisemalt ja täiendavalt tegeletakse kiusamise märkamiseks ning konstruktiivseks sekkumiseks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakutega. Ennetustundide tunnikavad on olemas kolmele põhikooli astmele. KiVa õppetegevused toetavad klassis meie-tunde kujunemist. KiVa-tundides õpitav toetab hästi RÕKis sõnastatud üldpädevuste (suhtlus-, sotsiaalne, enesemääratlus- ja väärtuspädevuse) kujunemist ning inimeseõpetuse ainekava põhikooli kõigi kolme kooliastme õpieesmärkide täitmist. Õpetajate koolitamise ja lapsevanemate kaasamise kaudu toetatakse ka lapsi ümbritsevate täiskasvanute oskusi sotsiaal-emotsionaalse pädevuse toetamisel.

 

KiVa kohta saab lisainfot www.kiusamisvaba.eeinfo@kiusamisvaba.ee