Projekt “Let’s Talk About Children in Europe”

Peaasi.ee arendab Räägime Lastest (RL)  lähenemisviisi kasutamist Eestis, et toetada laste, vanemate, perede heaolu ja vaimse tervist.

Aastatel 2023-2025 toetab Räägime Lastest valdkonna arenguid Euroopa Komisjon läbi projekti “Let´s Talk About Children in Europe” 

“Räägime Lastest Euroopas” projekti eesmärk on RL lähenemisviisi levitamine ja kasutuselevõtt üheksas Euroopa riigis.


RL lähenemisviisi jätkusuutlikku laienemist toetavad järgmised arendustegevused, nt

–  spetsialistide teadlikkuse tõstmine laste toetamise vajadusest;

–  RL kasutajate väljaõpe ning nende juhendamine;

–  RL koolitajate koolitamine.

Projekti käigus töötatakse välja  jätkusuutlikkuse kava ning tehakse jõupingutusi RL seostamiseks kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi vaimse tervise poliitikaga. Projekti toetab pidev protsessi hindamine ning tegevuste toetamiseks loodud rahvusvaheline teadusnõukoda. RL lähenemisviis tugineb teadus- ja arendustegevusele, mis toetab läbivalt projektitegevuste erinevaid etappe.

Eestis on olulisimad arendussuunad:

  • Koostöös lähimate koostööpartneritega riigi- ja mittetulundussektorist luuakse Eesti tingimustele sobivaim toimimise ja laienemise plaan.
  • Peaasi.ee pakub erinevate elualade asjatundjatele väljaõpet ja kasutustuge Räägime Lastest kasutamiseks.
  • Väljaõppe saavad Räägime Lastest koolitajad.
  • Mõõdetakse ja hinnatakse lähenemisviisi mõju sh peredele ja lähenemisviisi kasutajatele.
  • 2023- 2025 lõpuks saavad Räägime Lastest lähenemisel tuge vähemalt 600 pere, väljaõppe on saanud vähemalt 300 lähenemisviisi kasutajat ning vähemalt 20 uut Räägime Lastest koolitajat saab asuda tööle.

 

 
Projekti “Let´s Talk About Children in Europe” koordineerib Soome Turu Ülikooli Teadusuuringute ja Sotsiaalse Innovatsiooni Tegevusprogramm INVEST
Projekti juhtiv partner Eestis on Peaasi.ee.

Projekti üleeuroopalise teavituse ning tulemuste levitamise eest vastutab Mental Health Europe