Vaimse tervise poliitikad Eesti valimisprogrammides AD 2023

Ere Vasli, lastepsühhiaater
Anna-Kaisa Oidermaa, kliiniline psühholoog
Peaasi.ee juhatus

 • Vaimne tervis on programmides prioriteedina esile toodud oluliselt suuremal määral kui kunagi varem. Enamik Eesti erakondi on mõistnud vaimse tervise teema olulisust ning kuulda on võetud ka Peaasi.ee ja VATEKi üleskutset vaimse tervise hoidmiseks ja õigeaegse abi saamiseks tegutseda.
 • Kõige terviklikumad programmid vaimse tervise kriisi leevendamiseks on koostanud Reformierakond ja Eesti 200. Kõige vähem on vaimset tervist oluliseks peetud EKRE ja Isamaa programmides.
 • Tugevaks osaks programmidest võib lugeda mitmekesiseid tegevusi, mida plaanitakse ette võtta vaimse tervise raskuste ennetuseks. Ennetus on valdkond, millesse investeerimine lähiaastatel ka majanduslikus mõttes mõju hakkab avaldama. Kulub ju vaimsele tervisele pea sama palju kui riigikaitsele, iga aasta ligikaudu miljard eurot ning ennetusse panustamine võib tuua mitmekordset kokkuhoidu.
 • Nõrgad on arstiabi kättesaadavusele keskendunud lubadused, mis jäid sedavõrd üldsõnaliseks, et tõstatub küsimus, kui palju nende teostatavuse peale mõeldud on. Õigeaegne, mitmetasandiline ja kvaliteetne tõenduspõhine vaimse tervise abi päästab elusid. Seda ei ole võimalik pakkuda ilma lisarahastuse, olukorra analüüsi ning sellest lähtuvate muudatusteta. Ootuspärane oleks, et programmides kirjeldataks toimivaid lahendusi ning kiireid samme õiges suunas liikumiseks. Piisav spetsialistide koolitustellimus peaks olema elementaarne, kuid lubadustes ollakse paraku ajast vähemalt 10 aastat maha jäänud. Eksperdid on rõhutanud juba aastaid ning välja toonud ka Riigikontroll, et vajaliku spetsialistide järelkasvu tagamisega oleme juba hiljaks jäänud.

Lae täismahus analüüs alla Vaimse tervise lubadused 2023

valimiste edetabel
 1. Reformierakonnal on mitmed olulised ennetuse sammud on kirjeldatud haridusvaldkonnas ning see on igati loogiline suund, kui mõelda laste ja noorte haavatavuse ning samas efektiivsema ennetuse peale. Märksõnadeks on õpetajate vaimse tervise toetamise vajadus, teaduspõhised ennetusprogrammid, sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õpe, vaimse tervise esmaabi oskused, loovteraapia. Lubatakse toetada kiusuennetust ja arendada ohvriabi teenuseid. Programmis tuuakse välja, et psühholoogiline abi peab kättesaadav olema juba enne meditsiinisüsteemi jõudmist, sealhulgas koolipsühholoogi teenus. Esmatasandil peetakse vajalikuks piisavat vaimse tervise tuge perearstikeskustes. Psühhiaatrilise abi osas on lubadus tõsta nii abi kättesaadavust kui psühhiaatrite koolitustellimust. Lisaks on märgatud vajadust süsteemse andmete kogumise ja analüüsi järele.

 

 1. Eesti 200 on korralikult süvenenud Peaasi.ee ja VATEKi üleskutsesse ning vaimsele tervisele programmis eraldi peatüki pühendanud. Välja on toodud valdkondade ülese ennetuse fondi loomise idee, sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi lubatakse viia igasse kooli ja lasteaeda, vaimse tervise esmaabi oskused soovitakse viia kõigi haridus-ja noorsootöötajateni, tagada koolipsühholoogiteenus. Lubatakse kinnitada vaimse tervise rohelisest raamatust lähtuv tegevuskava koos vastava rahastusega. Sõnastatud on riikliku kiusuennetuse strateegia loomise kavatsus. Esmatasandi osas lubatakse viia vaimse tervise teenused nii erakorralisse abisse kui perearstikeskustesse. Märgatud on suitsiidide mõjusid ning lubatakse vaimne tervis võtta riigi strateegilise eritähelepanu alla. Kaetud on suur osa olulisi valdkondi ning võib oodata, et uue erakonna poliitikud nende eest ka sama põhjalikult seisavad.

 

 1. Keskerakonnal on mitmeid olulisi punkte kaetud, kuid auk haigutab esmatasandi rollis vaimse tervise abi korraldamisel. Ennetuse märksõnad on vaimse tervise häireid ja riskikäitumist ennetavad programmid, alkoholi tarvitamise ja nutisõltuvuse vähendamine, paari-ja peresuhete nõustamine, suitsiidiennetus, vaimse tervise esmaabi oskused. Koolides tagatakse koolipsühholoogiteenus. Plaanitakse muuta koolid ja lasteaiad kiusamisvabaks ning võidelda perevägivalla vastu. Välja on toodud lubadus suurendada spetsialistide koolitustellimust ning parandada teenuste kättesaadavust, tagada selleks ka rahastus. Lubatud on lastel ja noortel ilma viivituseta saada vaimse tervise abi ning grupiteraapiate laiemat kasutuselevõttu. Lubadused on küllaltki konkreetsed ja rohkearvulised. Loota võib, et kuna erakond on välja öelnud ka mõtte, et noorte vaimne tervis peab saama riiklikuks prioriteediks, see pikas nimekirjas esmatähtsaks ka kujuneb.

 

 1. Sotsiaaldemokraatide puhul saab esile tuua taotlust üles ehitada terviklik vaimse tervise püramiidi alates ennetamisest ja teadlikkuse tõstmisest kuni tipptasemel ravini mõõdukatel ja rasketel juhtudel ning mõtet panna erilist rõhku laste vaimsele tervisele. Paraku leiab selle taotluse realiseerimiseks programmist vähem konkreetseid lubadusi, kui oleks võinud oodata. Olulisena on välja toodud valdkondadeülest ennetustööd ning sellele tagatavat rahastust. Esile on toodud vanemaharidus ning kogukondlikud teenused ennetus-ja peretööks. Kiusuennetusse soovitakse kaasata enam spetsialiste ning erilise tähelepanu alla võtta pere-ja soopõhise vägivalla vähendamise. Tuuakse välja kooli tugispetsialistide arvu suurendamist ja väikeklasside loomist igasse kooli. Lubatakse toetada vaimse tervise spetsialistide koolitamist ja töötingimuste parandamist.

 

 1. Parempoolsed toovad oma programmis välja vaimse tervise kui ise hakkamasaamise nurgakivi. Märksõnadeks on igal eluetapil vajalike eneseabi oskuste andmine, õpetajate ettevalmistus vaimse tervise vallas, kuid keskendutud on ka süsteemi korrastamisele, valdkonnade ülesele koordineeritusele, selgele vastutusele ja jätkusuutlikkusele. Olulisena tuuakse välja eraraha lubamist süsteemi, kõige nõrgematele gruppidele teenuse kättesaadavuse tagamist. Programmilised lubadused on paljuski seotud süsteemse lähenemise ja mõistliku ressursikasutuse taotlusega, kuid konkreetsust on selle arvelt napiks jäänud.

 

 1. Isamaa on rõhku pannud nii vanemlusprogrammidele, peresuhete tugevdamisele kui asenduskodudes elavate laste toetamisele, välja on toodud mitmeid teaduspõhiseid lähenemisi ning mainitud ka konkreetset täiendavat rahasummat. Paraku on vaade vaimsele tervisele analüüsi kriteeriumidest lähtudes pigem kitsaks jäänud ning seetõttu ka punktid kasinamad.

 

 1. EKRE on välja toonud oma sihi võitluses alkoholi ja narkootikumidega, mis on nii vaimse tervise kui rahvatervise puhul üks oluline murekoht. Fookus on analüüsi kriteeriumide vaates siiski liialt kontsentreeritud ühele kitsale valdkonnale. Eriti, kui arvestada, et mõnuainete kuritarvitamise või sõltuvuse vältimiseks on tõenduspõhine universaalsele vaimse tervise raskuste ennetusele panustada.

-Täiendavalt on ära toodud ka Erakond Eestimaa Rohelised valimislubadused, kellel on vaimse tervise teemad küllaltki hästi kaetud, kuid hindamise metoodikast lähtuvalt punkte jagada ei olnud võimalik.

Roheliste programm on detailne ja vaimse tervise valdkonnad võrdlemisi hästi kaetud. Mõeldud ennetuse peale – sotsiaalsed-emotsionaalsed ja vaimse tervise esmaabi oskused haridusvaldkonnas, vaimse tervise teemade osakaalu suurendamine õppeprogrammides, tööstressi ennetus läbi tööajanormi vähendamise. Palju rõhku on pandud vägivallaennetusele, lubatakse vähendada nii koolikiusamist, perevägivalda, kui ka on ära toodud seksuaalvägivalla ohvrite ja Lastemajade teenuste toetamist. Toetatakse soolise ülemineku inimlikku käsitlust ning erialaspetsialistide vastava hariduse täiendamist. Esmatasandil plaanitakse tegeleda spetsialistide arvu suurendamisega ning võimaldada lastele tasuta vaimse tervise abi. Tähelepanu pühendatakse ka sõltuvuskäitumise vähendamisele. Tervitatav on vaimse tervise poliitikate selge ja kaasaegse käsitluse taotlus koos tegevuskava ja finantseerimisega.

Erakondade valimisprogrammide hindamise metoodika 

 • Hindamisel lähtuti Peaasi.ee ja VATEKi ekspertide loodud vaimse tervise üleskutsest (https://bit.ly/3Ya0CVz), mis esitab viis teed vaimse tervise olukorra parandamiseks.  Analüüsiti, kuivõrd on kaetud ennetuse, esmatasandi sekkumiste ja psühhiaatrilise abi vajadused, lisaks toodi olulisena välja vägivalla ennetuse ja vägivalla ohvrite  toetamise aspektid, mis eriti tihedalt vaimse tervise raskuste ennetusega seonduvad.  
 • Hinnati täisnimekirjaga välja tulnud erakondade programme 3 punkti süsteemis  skaalal 0-2, kuivõrd on kaetud vajalikud sammud, kas need on konkreetsed ja  asjakohased.  
 • Lisapunkte jagati elude säästmise väärtustajatele, nii Eesti 200 kui Keskerakond olid  välja toonud suitsiidiennetuse olulisuse, Eesti 200 tõi sisse ka valdkondade ülese  ennetuse fondi idee. Lisapunkti sai Isamaa vanemliku hoolitsuseta laste toetamise peale mõtlemise ning Reformierakond vaimse tervise olukorra seire välja toomise  eest. Parempoolsed said lisapunkti süsteemsete muudatuste vajaduse märkamise eest.